Koło nr 62 Hubertus

     Koło nr 62 Hubertus zostało założone w 1992 roku z inicjatywy Wacława Ustupskiego i Krzysztofa Wasowicza. Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się 16 października 1994 roku. Wybrano zarząd w składzie: prezes – Wacław Ustupski, wiceprezes (łowczy) – Krzysztof Wąsowicz, skarbnik – Jan Jurek, sekretarz – Kazimierz Kościak. W 1995 roku obowiązki sekretarza przejął Andrzej Maciałek. Ustalono też status klubu m.in.: wszyscy członkowie zostali zobowiązani do wstąpienia w szeregi „National Rifle Association” i przestrzegania przepisów kodeksu etycznego tej organizacji. Koło postawiło sobie za cel krzewienie tradycji myśliwsko-strzeleckich i podtrzymywanie zwyczajów łowieckich na obczyźnie. Umożliwia członkom klubu uprawianie sportu myśliwskiego, propaguje zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Jednym z celów klubu jest wspieranie programu ochrony środowiska naturalnego. Od marca 1996 roku klub dzierżawi teren łowiecki w Wisconsin, który służy również do celów sportowych i rekreacyjnych członkom i sympatykom.

 

makieta_img_328

„Polowanie Hubertowskie”, 1998

Od początku swojego istnienia koło organizowało zawody strzeleckie oraz imprezy, z których dochód przeznaczany był na cele dobroczynne: Dar Dziecka, Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zakopanem czy pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych w Morawczynie.
W chwili obecnej koło liczy 20 członków. W 2003 roku najlepszym strzelcem został Krzysztof Wasowicz – trzykrotnie wygrywając zawody. Najstarszym członkiem klubu jest Karol Surma – liczący 72 lata. W planach klubu na rok 2004 jest ufundowanie kapliczki św. Huberta na terenie klubowym w Indiana.

Skład zarządu: prezes – Wacław Ustupski, wiceprezes – Krzysztof Wasowicz, sekretarz protokołowy – Wiesław Czerepak, sekretarz organizacyjny – Mirosław Pieronek, skarbnik – Franciszek Leśnicki, dyrektor – Wacław Ustupski, komisja rewizyjna: Stanisław Furczoń, Henryk Mink, Józef Świetlak.

 

makieta_img_329

 Członkowie Koła nr 62, 2004

 

wzor

 

 

Skład Zarządu Koła Nr 62 „Hubertus":

 

Prezes -Wacław Ustupski-

Wiceprezes -Krzysztof Wąsowicz-

Łowczy I-Jan Solus-

Łowczy II-Józef Cegus

Sekretarz- Wiesław Czerepak

Sekretarz Protokólowy- Andrzej Szudziński

Skarbnik i Dyrektor -Franciszek Lesnicki

 

Komisja Rewizyjna d/s Gospodarczych:

 

Jacek Rabiański

Zbigniew Stadnicki

Stanisław Teper